Direct Inschrijven

Inschrijven

Preventie Conferentie 2016
Inschrijven

PreventieConferentie België

Living Tomorrow (Vilvoorde)

29 november 2013


Zes boeiende (inter)nationale sprekers over preventie, een geanimeerd debat, 60 aandachtige toehoorders en verschillende netwerkmomenten. Meer was er niet nodig om van de allereerste Belgische PreventieConferentie die op vrijdag 29 november laatstleden in Living Tomorrow in Vilvoorde doorging, een succes te maken.

#

Dr. Jan Van Emelen praatte de namiddag aan elkaar. In zijn verwelkomingstoespraak stond hij niet alleen stil bij het stijgende belang van preventie bij alle aspecten van gezondheids(zorg), hij stak niet onder stoelen of banken een vurig pleitbezorger te zijn van privaat-publieke samenwerkingsmodellen om preventieprojecten en -initiatieven tot een goed einde te brengen. De overheid kan de preventie in de zorg alleen niet meer aan en die privaat-publieke samenwerkingen zijn voor hem de enige realistische uitweg.

#

Prof. Dr. Yvo Nuyens, voormalig programmadirecteur van de Wereldgezondheidsorganisatie en professor emeritus van de KU Leuven, stelt vast dat gezondheid meer en meer uitgebreider in de media aan bod komt, vooral met een beeld van wat nu "normaal" en wat nu "gezond" is. Hij bemerkt een toenemende rol van sociale determinanten. Het individu gaat op zoek naar doelmatige methodes om een ongezonde levensstijl aan te pakken, dit in het besef dat de omgeving het individuele gedrag ook beïnvloedt. Prof. Nuyens stond eveneens stil bij de sociale ongelijkheden in leefgewoontes en de impact ervan op de gezondheid. De doeltreffendheid van preventie is dan weer afhankelijk van drie factoren. Is er gezondheidswinst? Is er sprake van kosteneffectiviteit en heeft het effect op (on)gelijkheid? Tot slot formuleerde hij negen uitdagingen en hefbomen die bij preventie komen kijken, zoals bv. meer geld voor preventie, de noodzaak aan een homogeen preventiebeleid en evaluatie van preventieacties, het bepalen van de gezondheidwinst, et cetera.

#

Helmut Hildebrandt (Duitsland), apotheker van opleiding, is ervan overtuigd dat de gezondheidszorg - preventie inclusief - naar een subregionaal, zelfs lokaal niveau kan worden overgeheveld. Als model ontwikkelde hij hiervoor de regional care company (RCC), waarin alle actoren die (on)rechtstreeks een rol spelen bij gezondheid, op cruciale punten gaan samenwerken volgens een model dat ze zelf min of meer in een lokale vorm gieten. Ook gemeentebesturen zijn voor Hildebrandt een betrokken partner, iets wat in het huidige Belgische stelsel nog niet het geval is. Met een RCC gaat de gezondheid van de burgers erop vooruit en zijn ze er ook meer bij betrokken, dit alles aan een lagere kostprijs per capita. Het lokale Kinzigtal-project, genaamd naar de regio met ongeveer 70.000 inwoners waar deze proeftuin van een RCC al werd gelanceerd, is intussen geëvalueerd en kon uitstekende resultaten voorleggen m.b.t. verschillende gezondheidsindicatoren. Om te besluiten nodigde Helmut Hildebrandt de Belgische politici uit zijn model van lokaal gezondheidsbeleid uit te testen.

#

Dr. Anne Boucquiau, preventiemanager bij de Fondation Contre le Cancer, legde uit dat de preventieperiode bij kanker zich uitstrekt over een periode van 20 tot 30 jaar, periode waarin risicofactoren zich opstapelen om uiteindelijk bij x-aantal patiënten tot een bepaalde vorm van kanker te leiden. De ontwikkeling van kanker is een multifactorieel gegeven, waar de omgeving, genetische predispositie alsook het immuunsysteem apart of samen een negatieve rol spelen. Dat zeven op de tien kankers het gevolg zijn van onze levensstijl, staat intussen vast. Roken, sedentair leven, ongezonde voeding, … verhogen het risico van kanker significant en eliminatie van deze risicofactoren draagt in belangrijke mate bij tot preventie van kanker, al is dit uiteraard geen recept voor een kankervrij leven. Het Canadese project 0.5.30, dat staat voor 0 sigaretten, 5 stukken groenten/fruit/dag en 30 minuten fysieke activiteit/dag, is voor haar een goed initiatief om de preventie aan te zwengelen. In België is Happy Body een gelijkaardig initiatief, waarbij er promotie gemaakt wordt voor een gezonde en evenwichtige levensstijl om in de mate van het mogelijke kankerrisicofactoren terug te schroeven. Dr. Boucquiau pleit voor doorgedreven preventieprojecten die in één klap meerdere risicofactoren uit de wereld kunnen helpen.

#

Dr. Chris Van Hul, verbonden aan de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen, lichtte toe welke initiatieven de overheid neemt met betrekking tot het probleem van overgewicht en obesitas. Zo is er de DMG+ - Globaal Medisch Dossier -, een jaarlijkse check-up bij de huisarts voor patiënten tussen de 45 en 75 jaar om een aantal risicofactoren in kaart te brengen en waar nodig aan te pakken. In Turnhout werken de huisartsen dan weer rond preventie en aanpak van obesitas. Volgend jaar gaat vanuit DOMUS Medica een e-learningproject rond obesitas van start, samen met Eetexpert.be. Hij stelt vast dat de overheid met haar projecten slechts performant is wanneer bij zware obesitas ook comorbiditeiten (verwikkelingen) aanwezig zijn, terwijl bij gewone overgewicht/obesitas geen doeltreffende aanpak noch terugbetaling is voorzien. Geneesmiddelen tegen overgewicht en bariatrische chirurgie zijn voor Dr. Van Hul maar aangewezen voor een beperkte groep van patiënten. Tot slot pleitte hij voor de verdere uitbouw van e-learningprojecten rond overgewicht/obesitas en voor een verplicht zorgpad vooraleer tot obesitaschirurgie wordt overgegaan.

#

Prof. Lieven Annemans, hoogleraar gezondheidseconomie UGent en VUB, stelde de resultaten voor van The Potential Health and Economic Effect of a BMI decrease on the Belgian Society. Deze studie kwam er op vraag van Weight Watchers, omdat overgewicht en obesitas wel degelijk verantwoordelijk zijn voor een financiële kostenplaatje, terwijl de exacte cijfers tot deze studie nog ontbraken. De voorgestelde cijfers waarmee Prof. Annemans op de proppen kwam, spraken boekdelen. De zaal en de aanwezige pers onthielden vooral dat wanneer alle Belgen met overgewicht of obesitas per jaar 1 BMI-punt vermageren, dat dit een besparing van ongeveer 200 miljoen euro per jaar zou opleveren. Een niet-onaardig bedrag in belabberde financiële tijden als de overheid driemaandelijks opnieuw op zoek moet gaan naar bijkomende besparingen, vaak zelfs in de gezondheidszorg. Over een periode van 20 jaar betekent dit 4 miljard € besparingen op directe en indirecte kosten. Als de niet voelbare kosten worden meegerekend, stijgt dit nog tot 12 miljard euro.

#

Laatste spreker was Dr. Yolande Avontroodt, niet alleen arts maar vooral politica die steeds rond gezondheidsdossiers heeft gewerkt. Wat preventie betreft, gelooft ze sterk dat preventie start in een gezin, in een familie. Verder zweert ze bij het concept van gepersonaliseerde geneeskunde, waarin ook het preventieve luik vervat zit. Ze gelooft dat de verdere uitbouw van gepersonaliseerde geneeskunde de preventie niet alleen een andere invulling zal geven, maar zelfs duchtig omver zal gooien. Tot slot trapte ze met haar laatste opmerking een open deur in: "Als een ziekte in de genen zit, hoe gaan we daar als maatschappij en beleidsmensen dan mee om als we tegelijkertijd op preventie blijven hameren?" Het werd alvast een discussiepunt tijdens de afsluitende receptie van de dag.

#

Na de zes uiteenzettingen was het tijd voor een debat rond preventie in de zorg, met Dr. Van Emelen als moderator. Deelnemers waren Prof. Lieven Annemans, Helmut Hildebrandt, Prof Dr. Yvo Nuyens, Prof. Dr. Dirk Devroey (professor huisartsgeneeskunde VUB) en Sofie Staelraeve (VOKA Health). Er werd niet alleen duchtig nagepraat over de ophefmakende studie van Prof. Annemans, heel vaak kwam er ook een zeker gevoel van onmacht bovendrijven. Bijna alle panelleden stelden vast dat hoewel alle gezondheidsactoren en politici bij preventie blijven zweren, concrete en coherente beleidsmaatregelen niet het beoogde doel kunnen (willen?) bereiken. De moeilijkheid is en blijft om overheden en politici te overtuigen dat kortetermijnacties rond preventie wel degelijk op lange termijn vruchten kunnen afwerpen.

Afspraak

Alvast in het najaar van 2014 voor de tweede editie van de Belgische PreventieConferentie.

Informatie

Behoort u tot de doelgroep en wilt u op de hoogte worden gehouden?
Stuurt u ons dan een berichtje via info@preventieconferentie.be.

Mogelijk gemaakt door